Click through to visit Wikipedia Lexikon: Das Stage-Gate-Modell.